RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Responsabilitat Civil Professional que per danys patrimonials primaris pugui derivar-se dels errors professionals en què pugui incórrer l’assegurat en l’exercici de la seva activitat, causats involuntàriament.

S’entén per danys patrimonials primaris, el menyscabament o perjudici patrimonial sofert pel perjudicat com a conseqüència de l’activitat assegurada, i que produeixi de manera directa i immediata la privació del gaudi d’un dret.

Garanties:

La Responsabilitat Civil directament exigible als empleats de l’assegurat, lligats a ell per dependència laboral, en l’exercici de les funcions pròpies de la seva comesa encomanats per l’assegurat dins de l’àmbit de la seva professió.

Així com els danys materials, pèrdua que puguin patir els expedients o documents que estiguin en poder de l’assegurat per al desenvolupament de la gestió encomanada.

Defensa civil i fiances, tant de l’assegurat com dels seus empleats per advocats i procuradors de la companyia, així com les fiances que els fossin exigides per assegurar les seves possibles responsabilitats civils.

També s’assegura la defensa de l’assegurat contra reclamacions infundades per fets objecte de cobertura en pòlissa.

Contacta’ns

0 + 4 = ?